It’s easy to teach – if you know how

„It is easy to teach – if you know how”

2016-1-PL01-KA204-026287

Projekt pod nazwą „It is easy to teach – if you know how” zrodził się w odpowiedzi na zaobserwowane przez organizacje partnerskie trudności z doborem odpowiednich metod nauczania osób starszych. Znane są metody nauczania dzieci, młodzieży, osób dorosłych. Niestety bardzo mało jest opracowań dotyczących sposobów uczenia seniorów, z uwzględnieniem możliwości percepcyjnych słuchaczy, wynikających z właściwej dla tego wieku pracy mózgu.

Wszyscy partnerzy biorący udział w projekcie – Fundacja „Aktywni XXI”, „e-seniors” i Novedades Universidad de Mayores José Saramago, są organizacjami prowadzącymi działania edukacyjne dla seniorów. Celem projektu było opracowanie scenariuszy zajęć językowych, z których będą mogli korzystać nauczyciele języka angielskiego w poszczególnych organizacjach partnerskich. Lektorzy języka angielskiego prowadzący zajęcia z seniorami w każdej z partnerskich organizacji przygotowali po trzy scenariusze zajęć z uwzględnieniem następujących metod:

– wykorzystanie gier edukacyjnych (partner polski)

– elementy dramy (partner hiszpański)

– e-technologie: Internet, urządzenia mobilne, e-learning (partner francuski)

Lektorzy przeprowadzali zajęcia w oparciu o przygotowane scenariusze a następnie po uwzględnieniu opinii słuchaczy oraz swoich obserwacji prezentowali je podczas spotkań partnerskich. Współpraca organizacji mających doświadczenie w pracy z seniorami pozwoliła przygotować pomoce dydaktyczne, które będzie można wykorzystać w kolejnych latach nauczania seniorów języka angielskiego.

Wszystkie 9 scenariuszy zostało zebrane w publikacji How to teach people aged 50+Guide for English Teachers

Podczas Międzynarodowych Spotkań Partnerskich organizowane były również Otwarte Warsztaty Językowe prowadzone przez uczestniczących w spotkaniach lektorów z organizacji partnerskich . Warsztaty prowadzone przez lektora nie znającego języka narodowego uczestników powodowały, że biorący w nich udział seniorzy bez względu na poziom swoich umiejętności językowych byli zmuszeni do posługiwania się językiem angielskim. Organizacja warsztatów miała nie tylko służyć upowszechnianiu projektu ale również pokazać seniorom, że są w stanie wykorzystać swoje umiejętności językowe do porozumiewania się.

Na zakończenie projektu zorganizowane zostało seminarium, w którym wzięli udział lektorzy pracujący w projekcie oraz nauczyciele języka angielskiego uczący seniorów w Jeleniej Górze. Zaprezentowano przygotowany Guide for English Teachers, oraz podsumowano dwuletni projekt.

Partnerzy projektu 

Międzynarodowe Spotkania Partnerskie

Rezultaty projektu

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach program Erasmus +..

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.