Działania realizowane w 2014r.

W roku 2014 Fundacja Aktywni XXI, realizowała następujące działania:

Działania na rzecz realizacji poszczególnych celów:

Cele:
– Popularyzowanie, rozbudzanie i wspieranie rozwoju działalności kulturalnej, ochrony dziedzictwa historycznego i przyrodniczego oraz nauki i edukacji,
– Popularyzacja działalności prozdrowotnej, sportowej, rekreacyjnej oraz świadomości ekologicznej,
Zadania:
– Prowadzenie Jeleniogórskiej Akademii III Wieku.

-Nauka języka włoskiego dla wolontariuszy w ramach projektu Wolontariat Seniorów Enduring Life”

Nauka języka włoskiego przez Włochów- uczestników projektu Wolontariat Seniorów „Enduring Life”

– Wykłady z zakresu kultury i sztuki Włoch

Cele:
– Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Zadania:
– Wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla osób go potrzebujących,

– Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz Domem Pomocy Socjalnej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze

– Praca na rzecz pensjonariuszy DPS „Pogodna Jesień” świadczona przez wolontariuszy – uczestników projektu Wolontariat Seniorów Enduring Life”

– Udział w projekcie Grundtviga Life Long Learning pt „Literacy through theatre and drama in education”

Cele:
– Promowanie i krzewienie idei wolontariatu,
– Wspieranie rozwoju kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami państw europejskich na rzecz integracji międzynarodowej,
Zadania:

– Udział w „Gali Wolontariatu” organizowanej przez Fundację Jagniątków

– Podjęcie współpracy z partnerami projektu „Wolontariat seniorów” Auser Messina i Lute Milazzo z Włoch,

– Wizyta przygotowawcza w ramach projektu Grundtvig „Wolontariat Seniorów”- pobyt 2 osób na Sycylii, celem poznania warunków pobytu i pracy wolontariackiej uczestników projektu Enduring Life

– Działania projektowe „Enduring Life. Zycie może być pełne kolorów” wspólnie z Fundacją Auser z Messyny z Włoszech /Projekt zakończy się w lipcu 2015 roku/
– Działania doradcze dla chętnych, pragnących wziąć udział w Warsztatach Grundtviga, bądź innych międzynarodowych projektach,
-Organizacja Dnia Seniora tzw. „Senioralia”– wspólnie z Radą Seniorów i Klubem Wolontariusza przy III LO w Jeleniej Górze

– Udział członków Zarządu Fundacji i wolontariuszy w szkoleniu pt. ”Wolontariat w Organizacjach Pozarządowych” organizowanym przez RCWIP Jelenia Góra

Cele:
– Twórcze wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych,
Zadania:
– Wizyta grupy wolontariuszy z Koła Wolontariatu przy III LO w Warszawie, podczas obchodów 75lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego

– Wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla osób go potrzebujących

– Organizacja zajęć komputerowych w ramach programu promowanego przez Prezydenta RP „Tydzień z Internetem”

Cele:

-Wspieranie inicjatyw promujących zatrudnienie i aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

– Propagowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości,

-Wspieranie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

Zadania:

–Udział 2 osób w projekcie „Akademia Przedsiębiorczości Społecznej” w ramach działań projektu Kapitał Ludzki, organizowanych przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych RCWIP

Cele:
– Podnoszenie wiedzy fachowej członków Zarządu i Rady Fundacji.
Zadania:
– Udział członków Zarządu oraz Rady Fundacji w szkoleniach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,

– Udział w projekcie Grundtviga pn. „Literacy through theatre and drama in education”

– Działania organizacyjno-administracyjne mające na celu właściwe funkcjonowanie Fundacji „Aktywni XXI”.

– Udział w szkoleniu organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji dotyczącym zasad przygotowywania projektów międzynarodowych

Cele:
– Wspieranie inicjatyw promujących zatrudnienie i aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
– Wspomaganie działalności wspólnot i społeczności  lokalnej,
Zadania:
– Warsztaty „Jak zapobiegać stereotypizowaniu” zorganizowane wspólnie z MOPS Jelenia Góra,
– Udział Prezes Zarządu w Radzie Seniorów – organie doradczym Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
– Współpraca z organizacjami pozarządowymi istniejącymi na terenie miasta i regionu