Działania realizowane w 2019 r.

 W roku 2019 Fundacja Aktywni XXI, realizowała następujące działania:

Działania na rzecz realizacji poszczególnych celów:

Cele:
– Popularyzowanie, rozbudzanie i wspieranie rozwoju działalności kulturalnej, ochrony dziedzictwa historycznego i przyrodniczego oraz nauki i edukacji,

Zadania:

Prowadzenie Jeleniogórskiej Akademii III Wieku.

-Nauka języka angielskiego dla seniorów

Udział w międzynarodowym projekcie Hand in hand w ramach programu Erasmus+ z partnerami z Danii i Włoch oraz koordynatorem z Finlandii. Lokalnym partnerem była Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze. Przygotowanie i poprowadzenie międzynarodowej konferencji pt. Rola bibliotek w XXI wieku.

Prowadzenie w charakterze koordynatora projektu CCH – Common Cultural Heritage z partnerami z Włoch – LUTE Milazzo i UCLM Cuenca z Hiszpanii. Poprowadzenie międzynarodowych warsztatów dla seniorów pt. ”Muzyka łagodzi obyczaje – music soothes manners”. Zorganizowanie spotkania roboczego w Jeleniej Górze.

Udział słuchaczy JAIIIW w zajęciach IT Cele: – Popularyzacja działalności prozdrowotnej, sportowej, rekreacyjnej oraz świadomości ekologicznej,

Zadania:

Projekt w ramach programu ASOS pt. Życie seniora w harmonii to CUD

Wykłady z zakresu pierwszej pomocy i zachowania dobrej kondycji fizycznej, intelektualnej i psychicznej

Udział słuchaczy JAIIIW w systematycznych ćwiczeniach pilates.

Cele:
– Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,


Zadania:
– Wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla osób go potrzebujących,

Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze Cele: – Promowanie i krzewienie idei wolontariatu, – Wspieranie rozwoju kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami państw europejskich na rzecz integracji międzynarodowej,

Zadania:

Działania projektowe Hand in hand, – wizyta robocza partnerów w Jeleniej Górze, Wspólnie z przedstawicielami Książnicy Karkonoskiej przygotowanie międzynarodowej konferencji pt. Rola bibliotek w XXI wieku

Działanie w ramach projektu European Adults- Training and Internalization – udział w wizycie roboczej w Katanii (Sycylia) oraz przygotowanie i poprowadzenie wizyty roboczej w Jeleniej Górze. Opracowanie produktów intelektualnych – przewodnika metodycznego i prezentacji edukacyjnych dla beneficjentów projektu. Udział w konferencji naukowej Kreatywność i innowacyjność w zarządzaniu i pedagogice w erze cyfrowej oraz przedstawienie działań projektowych podczas powyższej konferencji

Działania doradcze dla chętnych, pragnących wziąć udział w międzynarodowych projektach,

Konferencja robocza dla bibliotek, które pragną przystąpić do działań projektowych Erasmus +

Cele: – Twórcze wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych,

Zadania:

– Wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla osób go potrzebujących – Prowadzenie Jeleniogórskiej Akademii III Wieku.

Współpraca z Przedszkolem Król Maciuś I w Jeleniej Górze

• Prowadzenie kursu języka angielskiego dla seniorów.

Warsztaty „Aktywny obywatel – rozwijanie umiejętności społecznych” w ramach programu „Dni uczenia się dorosłych”.

Warsztaty „ Storytelling – jak ciekawie opowiadać?”

Opracowanie i wydanie gry planszowej kształtującej kompetencje społeczne Postrzegam- czuję – rozumiem.

Cele:

-Wspieranie inicjatyw promujących zatrudnienie i aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

Propagowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości, -Wspieranie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

Zadania:

Działania w ramach projektu European Adults- Training and Internalization. – przygotowanie prezentacji edukacyjnych i przynależnej części przewodnika metodycznego.

Cele:
– Podnoszenie wiedzy fachowej członków Zarządu i Rady Fundacji.

Zadania:


– Udział członków Zarządu oraz Rady Fundacji w szkoleniach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,

Działania organizacyjno-administracyjne mające na celu właściwe funkcjonowanie Fundacji „Aktywni XXI”.

Udział w szkoleniu organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji dotyczącym zasad przygotowywania projektów międzynarodowych

Prowadzenie projektu KA1 Umiejętności społeczne – nowe wyzwanie w ramach programu Erasmus+ : -Job shadowing – 4 osoby – partnerzy LUTE Milazzo i Misericordia Valencia, – międzynarodowy kurs metodyczny z zakresu kompetencji społecznych – 4 osoby – w tym 2 osoby Larissa w Grecji, 1 osoba w Rzymie, 1 osoba w Pradze.

Przystąpienie do projektu KA1 – „Podnoszenie kompetencji cyfrowych kadry Fundacji „Aktywni XXI”

Cele: – Wspieranie inicjatyw promujących zatrudnienie i aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Wspomaganie działalności wspólnot i społeczności  lokalnej,

Zadania:

– Współpraca z organizacjami pozarządowymi istniejącymi na terenie miasta i regionu

Przystąpienie w charakterze koordynatora do projektu „ SIDAL” – w ramach programu Erasmus + z partnerami Training 2000 z Fano (Włochy) i E-Seniors z Paryża (Francja), przygotowanie i przeprowadzenie wizyty roboczej w Jeleniej Górze.

Prowadzenie fan page Jeleniogórskiej Akademii III Wieku oraz Fundacji na Facebook

Prowadzenie strony www. Fundacji.

Ponadto w roku 2019 nastąpiły zmiany organizacyjne i personalne – w Zarządzie oraz Radzie Fundacji a także zmiana lokalizacji. Również usługę księgowa powierzono Biuro Rachunkowemu.