ASOS

Życie Seniora w harmonii to CUD

Projekt pn. Życie Seniora w harmonii to CUD jest realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Ma na celu poprawę jakości życia osób starszych z Jeleniej Góry i okolic poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach edukacyjnych oraz umożliwienie im aktywności społecznej. Włączając się w działania projektowe uczestnicy dowiedzą się jak zachować harmonię pomiędzy Ciałem, Umysłem i Duszą.

W ramach Projektu realizowane będą następujące formy aktywności:

  1. Wykłady i warsztaty Jeleniogórskiej Akademii III Wieku, odbywające się w środy przed południem, zgodnie z ustalonym harmonogramem, których celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności nt. integrowania stanu Ciała, Umysłu i Ducha w życiu codziennym seniora. Poruszana tematyka będzie dotyczyć:

– zasad żywienia właściwych dla wieku senioralnego

– aktywności ruchowej w celu pozbywania się napięć fizycznych, które wpływają na napięcia psychiczne

– nauka udzielania I pomocy

– ćwiczenia koncentracji, pamięci, skojarzeń, uczenie się nowych rzeczy

– radzenie sobie w sytuacjach trudnych

– budowanie relacji i otwarte komunikowanie się z innymi

– budowanie poczucia bezpieczeństwa (spotkanie z prawnikiem, rzecznikiem praw konsumenta, bezpieczeństwo w internecie)

2. Gimnastyka dla Seniora – 14 osób – 1 raz w tygodniu

3. Szkolenia z technologii cyfrowych – 3 grupy po 6 osób

4. Szkolenie nieformalnych opiekunów osób starszych pn. Opieka domowa nad osobą starszą, chorą lub niesamodzielną

5. Realizacja 5 miniprojektów w środowisku lokalnym – moduł pn. Senior dla Seniora. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja trwa do 30.04.2019 r.

Uczestnikami Projektu mogą osoby z Jeleniej Góry i okolic, w wieku 60+, aktualni Słuchacze Jeleniogórskiej Akademii III Wieku oraz inni seniorzy, którzy zgłoszą się do projektu.

Zgłaszając się do projektu, Uczestnik decyduje się na aktywny udział w wykładach i warsztatach Jeleniogórskiej Akademii III Wieku, w okresie realizacji projektu. Może też wybrać inne formy aktywności w miarę dostępności miejsc.

Kryteria rekrutacji:

  1. Pierwszeństwo w przyjęciu na listę uczestników mają aktualni Słuchacze JAIIIW – do 20 osób, gdyż działania projektowe są poszerzeniem oferty edukacyjnej organizacji.

  2. Kolejnym kryterium premiującym będzie oświadczenie o niepełnosprawności – do 10 osób

  3. Kolejnym kryterium premiującym będzie zamieszkanie na terenach wiejskich.

Wypełniony formularz rekrutacyjny należy złożyć w sekretariacie w siedzibie Fundacji, w Jeleniej Górze, ul. Wolności 29 lub przesłać skan mailem na adres aktywni21@gmail.com a oryginał dostarczyć niezwłocznie.

Osoby zakwalifikowane do udziału, zostaną powiadomione telefonicznie, najpóźniej 6.05.2019.

Harmonogram spotkań Jeleniogórskiej Akademii III Wieku w maju i czerwcu 2019

8.05.2019 godz. 10.00

15.05.2019 godz. 10.00

29.05.2019 godz. 10.00

12.06.2019 Zakończenie semestru – godz. zostanie ustalona

regulamin rekrutacji ASOS

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ASOS 19