European Adults

 

 

01.09.2017 Fundacja „Aktywni XXI” przystąpiła do projektu partnerskiego „EUROPEAN ADULTS: TRAINING AND INTERNATIONALIZATION” realizowanego w ramach programu ERASMUS +

Projekt EATI koncentruje się na potrzebie posiadania innowacyjnej i wspólnej metodologii dla wszystkich profesjonalistów, którzy pracują w sektorze edukacji i szkoleń dorosłych.

Cele projektu to:
– Opracowanie bardziej otwartego i elastycznego podejścia do walidacji oraz akredytacji wiedzy i umiejętności dorosłych.
– Zachęcanie do uczenia się przez całe życie.
– Pomaganie dorosłym w znalezieniu pracy i byciu aktywnym na rynku pracy.
– Wspieranie wszystkich podmiotów zajmujących się kształceniem dorosłych i szkoleniami na poziomie krajowym i europejskim.
– Pośrednie podniesienie poziomu zatrudnienia w Europie.
Produktami projektu będą:
1. Podręcznik metodologiczny „Bilans kluczowych kompetencji w zakresie powszechnego szkolnego certyfikowania”. Będzie to przewodnik metodologiczny dla osób zawodowo zajmujących się kształceniem dorosłych.
Składać się on będzie z szeregu narzędzi do uznawania, zatwierdzania i certyfikowania nieformalnych i poza formalnych umiejętności osób dorosłych, w celu pomocy im na krajowym lub zagranicznym rynku pracy.
2. Europejska platforma wsparcia w zakresie uznawania kwalifikacji dorosłych, walidacji i certyfikacji: będzie platformą pedagogiczną i informacyjną skierowaną do osób pracujących w dziedzinie edukacji dorosłych i rozwoju kompetencji dorosłych. Zawierać będzie przydatne informacje i podręcznik metodologiczny „Równowaga kluczowych kompetencji w zakresie powszechnego szkolnego certyfikowania”. Informacje i podręcznik będzie można pobrać z Internetu. Ponadto obszar e-learningu będzie zawierał użyteczny e-kurs dla samokształcenia dorosłych, którzy po ukończeniu ścieżki uczenia się otrzymają certyfikat.

Więcej informacji na stronie EUROPEAN ADULTS

Projekt EATI – relacja prasowa

Projekt EATI: Europejska inicjatywa dla promowania uczenia się przez całe życie
Zmiany na rynku pracy związane z globalizacją i dynamicznym rozwojem nowych technologii sprawiają, że rosną oczekiwania względem pracowników, szczególnie w odniesieniu do ich wiedzy i umiejętności. W opinii ekspertów przyszłość będzie należała do tych pracowników, którzy nie tylko opanowali jakąś dziedzinę wiedzy, ale posiadają szeroko rozwinięte tak zwane „umiejętności miękkie”. Oprócz chęci do rozwoju i nauki, otwarcia na nowości i inność, coraz bardziej liczą się kompetencje społeczne. Umiejętności te zdobywa się bardzo często poza formalnym systemem edukacji.
Wiele kompetencji uzyskuje się wykonując obowiązki zawodowe, pracując w wolontariacie, a także rozwijając własne zainteresowania. Kompetencje uzyskane poza szkołą i uczelnią mogą być bardzo wartościowe na rynku pracy, lecz nie zawsze są należycie rozpoznawane. Zarówno z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy taka sytuacja nie jest korzystna. Dlatego rośnie znaczenie idei uczenia się przez całe życie (lifelong learning, w skrócie LLL) oraz – pod jej wpływem – formalnego uznawania kompetencji zdobytych poza szkołą i uczelnią.
W nowym systemie nadawania kwalifikacji głównym punktem odniesienia są efekty uczenia się. Bardzo ważną rolę odgrywa tu walidacja. Walidacja (ang. validation) jest to wieloetapowy proces sprawdzania efektów uczenia się uzyskanych przez osobę, niezależnie od sposobów w jaki efekty te zostały osiągnięte. Walidacja może też służyć szerokiej diagnozie kompetencji posiadanych przez daną osobę. Sporządzenie bilansu kompetencji polega na zidentyfikowaniu i przeanalizowaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych danej osoby, ze szczególnym uwzględnieniem jej uzdolnień i motywacji. Proces ten ma pomóc osobie w przeprowadzeniu analizy własnej kariery, ocenie swojej pozycji na rynku pracy i zaplanowaniu własnej ścieżki zawodowej.
Na poziomie europejskim, walidacja uczenia się przez całe życie jest systematycznie promowana, a wiele krajów europejskich dokłada starań aby umożliwić dorosłym ocenę i walidację ich wiedzy i umiejętności oraz zdobycie pełnych lub częściowych kwalifikacji. Projekt Erasmus+ „European Adults: Training and Internationalization” (EATI) ma na celu opracowanie bardziej otwartego i elastycznego podejścia do walidacji i certyfikacji wiedzy i umiejętności dorosłych oraz promowanie idei uczenia się przez całe życie.
W projekcie EATI współpracują różni partnerzy z Europy: Epralima – Escola Proffissional do Alto Lima z Portugalii, E‐SENIORS z Francji, Learning for integration ry z Finlandii, Centre
Integrat Públic de Formació Professional Misericòrdia z Hiszpanii, VITECO S.r.l. z Włoch.
Polskim partnerem jest Fundacja AKTYWNI XXI z Jeleniej Góry.
Projekt, realizowany od drugiej połowy 2017 roku, obecnie jest na etapie ukończenia prac nad
Podręcznikiem Metodologicznym “Bilans kluczowych kompetencji w zakresie powszechnej
szkolnej certyfikacji”. Podręcznik adresowany jest do doradców oraz trenerów dorosłych,
zawiera narzędzia do rozpoznania i walidacji kompetencji, które umożliwią pomoc
w przygotowaniu do uzyskania certyfikatów.
Gdy podręcznik będzie ukończony, zostanie przetestowany w sesji pilotażowej, w celu
ewaluacji efektywności zawartych treści na poziomie europejskim.
Podręcznik będzie dostępny online na platformie EATI. Znajdą się tam również e‐ kursy
o różnej tematyce, takie jak język angielski (poziomy dla początkujących
i średniozaawansowanych), przedsiębiorczość oraz wykorzystanie nowych technologii do
zdobycia pracy.
Po rejestracji użytkownicy otrzymają dostęp do samodzielnych sesji treningowych
dostępnych w 7 językach: angielskim, portugalskim, francuskim, fińskim, hiszpańskim,
włoskim i polskim.
Aby dowiedzieć się więcej odwiedź stronę EATI, dostępną w 7 wersjach językowych, również
w języku polskim:
https://www.adultstraining-project.eu/pl/