Działania realizowane w 2012r.

W roku 2012 Fundacja Aktywni XXI, realizowała następujące działania:

Działania na rzecz realizacji poszczególnych celów:

Cele:
– Popularyzowanie, rozbudzanie i wspieranie rozwoju działalności kulturalnej, ochrony dziedzictwa historycznego i przyrodniczego oraz nauki i edukacji,
– Popularyzacja działalności prozdrowotnej, sportowej, rekreacyjnej oraz świadomości ekologiczne,
Zadania:
– Prowadzenie Jeleniogórskiej Akademii III Wieku, w bezpłatnie udostępnionych pomieszczeniach Klubu Nauczyciela w Jeleniej Górze

Cele:
– Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Zadania:
– Wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla osób go potrzebujących,

Cele:
– Promowanie i krzewienie idei wolontariatu,
– Wspieranie rozwoju kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami państw europejskich na rzecz integracji międzynarodowej,
Zadania:
– Nawiązanie współpracy z potencjalnymi partnerami dla projektu „Wolontariat seniorów”, przygotowanie Wizyty Przygotowawczej w ramach projektu Grundtvig
– Działania doradcze dla chętnych, pragnących wziąć udział w Warsztatach Grundtviga, bądź innych międzynarodowych projektach, –
Organizacja Dnia Seniora – wspólnie z Klubem Wolontariusza przy III LO w Jeleniej Górze
– Podjęcie wstępnych kroków dotyczących potencjalnej współpracy z Uniwersytetem III Wieku z Liberca w ramach projektu  realizowanego przez Euroregion Nysa
– Udział w międzynarodowej konferencji „Poznaj swojego sąsiada”

Cele:
– Twórcze wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych,
Zadania:
– Wykład „Pogodnym seniorem być” w ramach Jeleniogórskiego Tygodnia Organizacji Pozarządowych
– Organizacja warsztatów artystycznych – decoupage – w ramach Jeleniogórskiego Tygodnia Organizacji Pozarządowych

Cele:
– Podnoszenie wiedzy fachowej członków Zarządu i Rady Fundacji.
Zadania:
– Udział członków Zarządu oraz Rady Fundacji w szkoleniach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, między innymi w szkoleniu dotyczącym prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych oraz znajomości ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
– Działania organizacyjno-administracyjne mające na celu właściwe funkcjonowanie Fundacji „Aktywni XXI”.

Cele:
– Wspieranie inicjatyw promujących zatrudnienie i aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
– Wspomaganie działalności wspólnot i społeczności  lokalnej,
Zadania:
– Udział członków Zarządu w gremium doradczym Prezydenta Miasta Jeleniej Góry podczas tworzenia Strategii Rozwoju Miasta,
– Udział Prezes Zarządu w Radzie Seniorów – organie doradczym Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
– Współpraca z organizacjami pozarządowymi istniejącymi na terenie miasta i regionu.