Działania realizowane w 2015 r.

W roku 2015 Fundacja Aktywni XXI, realizowała następujące działania:

Działania na rzecz realizacji poszczególnych celów:

Cele:
– Popularyzowanie, rozbudzanie i wspieranie rozwoju działalności kulturalnej, ochrony dziedzictwa historycznego i przyrodniczego oraz nauki i edukacji,
– Popularyzacja działalności prozdrowotnej, sportowej, rekreacyjnej oraz świadomości ekologicznej,
Zadania:
– Prowadzenie Jeleniogórskiej Akademii III Wieku.

-Nauka języka angielskiego dla seniorów

– Wykłady z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa farmaceutycznego

– Wycieczka słuchaczy Jeleniogórskiej Akademii III Wieku do Liberca celem nawiązania współpracy z Uniwersytetem III Wieku w Libercu

Cele:
– Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Zadania:
– Wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla osób go potrzebujących,

– Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz Domem Pomocy Socjalnej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze

– Udział w projekcie Grundtvig Life Long Learning pt „EnduringLife. Życie może być pełne kolorów”

– Prowadzenie systematycznych zajęć edukacyjno – relaksacyjnych „ Zagrajmy wspólnie w gry planszowe”


Cele:
– Promowanie i krzewienie idei wolontariatu,
– Wspieranie rozwoju kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami państw europejskich na rzecz integracji międzynarodowej,
Zadania:

– Współpraca z partnerami projektu „Wolontariat seniorów” Auser Messina i Lute Milazzo z Włoch,

– Działania projektowe „Enduring Life. Zycie może być pełne kolorów” wspólnie z Fundacją Auser z Messyny z Włoszech

– Działania doradcze dla chętnych, pragnących wziąć udział w

międzynarodowych projektach,
-Organizacja Dnia Seniora tzw.
„Senioralia”– wspólnie z Radą Seniorów i Klubem Wolontariusza przy III LO w Jeleniej Górze

– Wystawa fotografii „Życie pełne kolorów” promująca międzynarodowy wolontariat seniorów


Cele:
– Twórcze wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych,
Zadania:
– Wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla osób go potrzebujących
– Prowadzenie Jeleniogórskiej Akademii III Wieku.

– Współpraca z Przedszkolem Król Maciuś I w Jeleniej Górze

Cele:

-Wspieranie inicjatyw promujących zatrudnienie i aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

– Propagowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości,

-Wspieranie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

Zadania:

– Przygotowanie wniosku o dofinansowanie działań z zakresu przedsiębiorczości w ramach projektu Erasmus +

– Udział przedstawicieli Fundacji w szkoleniu dotyczącym realizacji projektów „Europa dla Obywateli”

– Udział przedstawiciela Fundacji w Parlamencie Seniorów i Wojewódzkiej Radzie Seniorów

Cele:
– Podnoszenie wiedzy fachowej członków Zarządu i Rady Fundacji.
Zadania:
– Udział członków Zarządu oraz Rady Fundacji w szkoleniach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,

– Działania organizacyjno-administracyjne mające na celu właściwe funkcjonowanie Fundacji „Aktywni XXI”.

– Udział w szkoleniu organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji dotyczącym zasad przygotowywania projektów międzynarodowych

Cele:
– Wspieranie inicjatyw promujących zatrudnienie i aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
– Wspomaganie działalności wspólnot i społeczności  lokalnej,
Zadania:
– Warsztaty „Jak zapobiegać stereotypizowaniu” zorganizowane wspólnie z III LO w Jeleniej Górze,
– Udział Prezes Zarządu w Radzie Seniorów – organie doradczym Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
– Współpraca z organizacjami pozarządowymi istniejącymi na terenie miasta i regionu

– Założenie fan page Fundacji i Jeleniogórskiej Akademii III Wieku na Facebook