Co robimy

Wiodącymi celami Fundacji są:

 • Twórcze wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • Popularyzowanie, rozbudzanie i wspieranie rozwoju działalności kulturalnej, ochrony dziedzictwa historycznego  i przyrodniczego oraz nauki i edukacji,
 • Promowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • Propagowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości,
 • Wspieranie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Wspieranie rozwoju kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami państw europejskich na rzecz integracji międzynarodowej,
 • Wspieranie inicjatyw promujących zatrudnienie i aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • Wspomaganie działalności wspólnot i społeczności lokalnej,
 • Popularyzacja działalności prozdrowotnej, sportowej, rekreacyjnej oraz świadomości ekologicznej,
 • Wspieranie działalności krajoznawczej, turystycznej oraz wypoczynku dzieci, młodzieży, dorosłych,
 • Promowanie i krzewienie idei wolontariatu,
 • Podnoszenie wiedzy fachowej członków Zarządu i Rady Fundacji.