Działania realizowane w 2016r.

W roku 2016 Fundacja Aktywni XXI, realizowała następujące działania:

Działania na rzecz realizacji poszczególnych celów:

Cele:
– Popularyzowanie, rozbudzanie i wspieranie rozwoju działalności kulturalnej, ochrony dziedzictwa historycznego i przyrodniczego oraz nauki i edukacji,
– Popularyzacja działalności prozdrowotnej, sportowej, rekreacyjnej oraz świadomości ekologicznej,
Zadania:
– Prowadzenie Jeleniogórskiej Akademii III Wieku.

-Nauka języka angielskiego dla seniorów

– Wykłady z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa farmaceutycznego

– Wycieczka słuchaczy Jeleniogórskiej Akademii III Wieku do Nowej Rudy celem nawiązania współpracy z Uniwersytetem III Wieku w Nowej Rudzie

– Przygotowanie międzynarodowego projektu Hand in hand w ramach programu Erasmus+. Z koordynatorem w Finlandii

– przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli pn. Oswajamy kodowanie

Cele:
– Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Zadania:
– Wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla osób go potrzebujących,

– Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz Domem Pomocy Socjalnej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze

– Projekt dofinansowany przez Urząd Miasta Jelenia Góra pt. ”Rozwój i praca pomimo niepełnosprawności”


Cele:
– Promowanie i krzewienie idei wolontariatu,
– Wspieranie rozwoju kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami państw europejskich na rzecz integracji międzynarodowej,
Zadania:

– Działania projektowe „Its easy to teach, if you know how” wspólnie z Uniwersytetem Castilia la Mancha w Toledo – Cuenca i E-seniors w Paryżu.

– spotkanie otwierające projekt w Jeleniej Góra

– Działania doradcze dla chętnych, pragnących wziąć udział w

międzynarodowych projektach,


Cele:
– Twórcze wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych,
Zadania:
– Wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla osób go potrzebujących
– Prowadzenie Jeleniogórskiej Akademii III Wieku.

– Współpraca z Przedszkolem Król Maciuś I w Jeleniej Górze

– Prowadzenie kursu języka angielskiego dla seniorów.

– Wakacyjny kurs języka włoskiego dla seniorów.

Cele:

-Wspieranie inicjatyw promujących zatrudnienie i aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

– Propagowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości,

-Wspieranie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

Zadania:

– Przygotowanie wniosku o dofinansowanie działań z zakresu aktywizacji zawodowej w ramach projektu Erasmus + z koordynatorem z Portugalii.

– Udział przedstawiciela Fundacji w Parlamencie Seniorów i Wojewódzkiej Radzie Seniorów

Cele:
– Podnoszenie wiedzy fachowej członków Zarządu i Rady Fundacji.
Zadania:
– Udział członków Zarządu oraz Rady Fundacji w szkoleniach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,

– Działania organizacyjno-administracyjne mające na celu właściwe funkcjonowanie Fundacji „Aktywni XXI”.

– Udział w szkoleniu organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji dotyczącym zasad przygotowywania projektów międzynarodowych

– Przygotowanie projektu KA1 Aktywni w Europie w ramach programu Erasmus+


Cele:
– Wspieranie inicjatyw promujących zatrudnienie i aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy

– Wspomaganie działalności wspólnot i społeczności  lokalnej,
Zadania:
– Udział Prezes Zarządu w Radzie Seniorów – organie doradczym Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
– Współpraca z organizacjami pozarządowymi istniejącymi na terenie miasta i regionu

– Prowadzenie fan page Jeleniogórskiej Akademii III Wieku na Facebook.