SIDAL


Smartphone and Internet in the Different Aspects of Life

01.11.2019 Fundacja “Aktywni XXI” rozpoczęła realizację kolejnego projektu partnerskiego “Smartfon i Internet w różnych aspektach życia”. Dwuletni project będzie prowadzony w partnerstwie z Eseniors z Francji i Training 2000 z Włoch.

Celem projektu SIDAL jest opracowanie nowego podejścia do podnoszenia kompetencji cyfrowych u dorosłych , w szczególności seniorów i osób niepełnosprawnych, opracowanie metodologii rozwoju umiejętności korzystania z Internetu za pomocą smartfonów i aplikacji, które wpływają na jakość i bezpieczeństwo życia. W ramach projektu odbędą się dwa krótkoterminowe wspólne szkolenia personelu , podczas których partnerzy w ramach dzielenia sie dobrymi praktyki wymienią się doświadczeniami w nauczaniu dorosłych oraz będą wzajemnie doskonalić swoje kompetencje cyfrowe. Rezultatem projektu będzie innowacyjna metodologia pracy z osobami dorosłymi mająca na celu poprawę umiejętności osób starszych w zakresie korzystania z Internetu za pomocą smartfonów oraz aplikacje wpływające na jakość i bezpieczeństwo życia. Metodologia ta wraz z przykładowymi scenariuszami zajęć zostanie opisana w publikacji „Smartfon i Internet w Różne aspekty życia ”. Publikacja będzie metodycznym przewodnikiem dla trenerów i pedagogów pracujących z seniorami. W ramach projektu zorganizowane zostaną również pilotażowe warsztaty dla seniorów, których celem będzie weryfikacja założeń opracowanej metodologii opisanej w publikacji „Smartfon i Internet w różnych aspektach życia”.

Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe ->

Szkolenie dla kadry ->

Działania lokalne:

-Zajęcia on-line ->

-Gra terenowa ->

-Ja i mój smartfon ->Drugie Międzynarodowe Spotkanie Projektowe

W dniach 9-10.09.2021 Fano (Włochy)

Było to pierwsze spotkanie po półtorarocznej przewie w kontaktach bezpośrednich spowodowanej pandemią COVID-19. Było wiele spraw do omówienia. I tak wszyscy partnerzy zrelacjonowali działania lokalne jakie miały miejsce w tym czasie w organizacjach partnerskich.

– Jolanta Ratyńska z Fundacji „AKTYWNI XXI” zaprezentowała partnerom udany warsztat pilotażowy, który odbył się w fundacji i dotyczył seniorów i ich smartfonów (usługi bankowe, rejestracja lekarzy, świadome i bezpieczne korzystanie z mediów społecznościowych).

– Training 2000 przedstawił lokalne warsztaty, w których uczestniczyli wolontariusze-seniorzy z Departamentu Ochrony Ludności Senigallia, podczas których zaprezentowano narzędzie Google – Moje Mapy wspierające uczestników szkoleń i działań ratowniczych.

Następnie zostały zaplanowane kolejne działania w przedłużonym do 31.08 2022 r. projekcie. Przedstawiciele Fundacji „Aktywni XXI” omówili przygotowywaną publikację : na jakim jest etapie oraz jakie powinny być kolejne działania partnerów w jej opracowywaniu.

Zaplanowano również program spotkania Short-term joint staff training events, które odbędzie się w październiku w Fano.

Omówione zostały działania upowszechniające, w tym materiał przygotowany przez Fundację „Aktywni XXI” , który będzie prezentowany podczas IV Kongresu Nauki.

Drugiego dnia spotkania uczestnicy podsumowali informacje o projekcie przedstawione poprzedniego dnia, podzielili się uwagami na temat planowanych działań projektowych, przedstawili swoje oczekiwania wynikające ze współpracy.

Spotkanie zostało ocenione za pomocą formularza Google przesłanego przez Anais Fernandez.

Trzecie Międzynarodowe Spotkanie Projektowe

W dniach 14-15.03.2022 Paryż (Francja)

Głównym punktem pierwszego dnia spotkania było sprawozdanie wszystkich partnerów z działań lokalnych.

• E-Seniors zaprezentowało swoje lokalne działania: wdrożenie scenariusza 1 zorganizowanego w listopadzie ubiegłego roku w Paryżu z 8 uczestnikami + międzynarodowy dzień kobiet z prezentacją narzędzi cyfrowych i konwersacją w języku angielskim z 6 uczestnikami

• Szkolenie 2000: wdrożenie dwóch scenariuszy w Fano z różnymi grupami docelowymi (Jamboard, Kahoot, Socrative, Google Arts and Culture).

• Aktywni: w Jeleniej Górze zorganizowano wiele warsztatów z seniorami , o których informacje zamieszczono na portalach społecznościowych.

W drugiej części spotkania było omówienie i przygotowanie produktu końcowego do publikacji

•Została ustalona nazwa przewodnika: „Wytyczne dla trenerów ICT pracujących z seniorami”

• Podjęto decyzje na temat grafiki strony tytułowej i umieszczeniu nazwisk osób tworzących ten produkt

• Fundacja Aktywni XXI doda wspólną licencję twórczą na prawa autorskie

• Zostanie dodany krótki tekstu wprowadzający do zaleceń przygotowany przez Training 2000

• Wybrane fragmenty przewodnika każdy partner przygotuje w języku narodowym , ostateczna wersja publikacji powstanie do końca marca, a trenerom zostanie zaproponowana wersja e-booka.

rpt

Drugiego dnia spotkania zaplanowano ostateczne czynności do wykonania

•E-seniors: wdroży drugi scenariusz w kwietniu + cyfrowe poszukiwanie skarbów w marcu + warsztaty Trace Us dotyczące łączenia cyfrowych narzędzi i gotowania w kwietniu.

• Fundacja Aktywni XXI : warsztaty lokalne już zakończyła, będzie pracować głównie nad publikacją

Następnie podsumowano działania upowszechniające:

• E-seniors: Forum des Association 2021, Semaine Bleue 2021, Mardi Gras 2022

• Fundacja Aktywni XXI : publikacja artykułu na platformie EPALE „PRACA Z SENIORAMI W OKRESIE IZOLACJI” + strona Facebook SIDAL

• Training 2000: publikacja artykułu na platformie EPALE o warsztatach dla wolontariuszy Departamentu Obrony Cywilnej – Dobra praktyka Plan jakości i ocena projektu

Na zakończenie ustalono termin następnego spotkania: 14-15 czerwca 2022 w Jeleniej Górze, Polska.

Ewaluacja spotkania została przeprowadzona on-line za pomocą kwestionariusza Google.

Czwarte Międzynarodowe Spotkanie Projektowe

W dniach 14-15.06.2022 Jelenia Góra (Polska)

Pierwszego dnia odbyło się seminarium ZNACZENIE ROZWIJANIA KOMPETENCJI CYFROWYCH U OSÓB STARSZYCH, podczas którego przedstawiono realizację projektu SIDAL.

Uczestnikami seminarium byli uczestnicy spotkania reprezentujący organizacje partnerskie (Fundacja “Aktywni XXI, E-seniors oraz Training 2000) oraz zaproszeni przedstawiciele instytucji pracujących z seniorami …………

W pierwszej części seminarium przedstawiono prezentacje, które pokazały różne aspekty zrealizowanego projektu

– Koordynatorka projektu zaprezentowała główne cele, działania I aktywności projektowe.

– Przedstawiciele partnerów podsumowali aktywności lokalne realizowane w trakcie projektu dla seniorów.

E-seniors „Jak seniorzy korzystają z technologii wspierających zdrowie styl życia?”

Training 2000 „Aktywność obywatelska seniorów – jak ją wspierać cyfrowo?”

– Pani Jolanta Ratyńska omówiła główny produkt projektu w prezentacji ” Funkcjonalne podejście w metodyce nauczania kompetencji cyfrowych seniorów”

Po przerwie uczestnicy seminarium wzięli udział w dyskusji . Zaproszeni goście podzielili się swoimi doświadczeniami w pracy z seniorami oraz zadali liczne pytania dotyczące przygotowanej w projekcie publikacji – metodologicznego poradnika dla trenerów ICT prowadzących zajęcia z seniorami.

Po południu w ramach pogłębiania partnerstwa między organizacji zorganizowano zwiedzanie historycznego browaru w okolicy Jeleniej Góry oraz jednego z licznych zamków jakie znajdują się w Dolinie Jeleniogórskiej.

Drugi dzień spotkania poświęcono przygotowaniom do raportu końcowego projektu.

– Ustalono, ze do 05.07. koordynator projektu , Barbara Janic na google drive w folderze Final Report umieści dokumenty do wypełnienia przez wszystkie organizacje partnerskie.

– Partnerzy projektu zobowiązali się r do uzupełnienia informacji o lokalnych działaniach upowszechniających .

– E-seniors przeprowadzi ewaluację projektu jako całości, w której uczestnicy projektu ocenią między innymi jego wpływ na organizacje partnerskie, współpracę partnerów oraz różne etapy projektu.

Na zakończenie wręczono certyfikaty potwierdzające udział w spotkaniu oraz przedyskutowano możliwość dalszej współpracy miedzy partnerami.

Projekt „ Smartphone and Internet in the Different Aspects of Lifejest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach program ERASMUS+

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną

Smartfon i Internet w różnych aspektach życia. Poradnik dla trenerów ICT pracujących z seniorami:

( DO POBRANIA)

https://drive.google.com/drive/folders/13FUD_5LX6EHffC6Vue8pCapzjRRsyr4l?usp=sharing