Działania realizowane w 2013r.

W roku 2013 Fundacja Aktywni XXI, realizowała następujące działania:

Działania na rzecz realizacji poszczególnych celów:

Cele:
– Popularyzowanie, rozbudzanie i wspieranie rozwoju działalności kulturalnej, ochrony dziedzictwa historycznego i przyrodniczego oraz nauki i edukacji,
– Popularyzacja działalności prozdrowotnej, sportowej, rekreacyjnej oraz świadomości ekologiczne,
Zadania:
– Prowadzenie Jeleniogórskiej Akademii III Wieku.
– Projekt „Aktywni Seniorzy – Srebro XXI wieku” współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej w ramach projektu ASOS

Cele:
– Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
Zadania:
– Wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla osób go potrzebujących,

– Projekt „Aktywacja, Motywacja, Integracja” współfinansowany przez Miasto Jelenia Góra

– Działania aktywizujące na rzecz rynku pracy – Projekt „Chłopska Droga Biznesu” współfinansowany przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, Gminę Andrychów i Narodowy Bank Polski.

Cele:
– Promowanie i krzewienie idei wolontariatu,
– Wspieranie rozwoju kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami państw europejskich na rzecz integracji międzynarodowej,
Zadania:

– Udział w „Gali Wolontariatu” organizowanej przez Fundację Jagniątków oraz uzyskanie tytułu Wolontariusz Roku.
– Nawiązanie współpracy z partnerami projektu „Wolontariat seniorów”,

– Wizyta Przygotowawcza w ramach projektu Grundtvig „Wolontariat Seniorów”

– Rozpoczęcie projektu „Zycie może być pełne kolorów” wspólnie z Fundacją Auser z Messyny z Włoszech /Projekt zakończy się w lipcu 2015 roku/
– Działania doradcze dla chętnych, pragnących wziąć udział w Warsztatach Grundtviga, bądź innych międzynarodowych projektach, –
-Organizacja Dnia Seniora tzw. „Senioralia”– wspólnie z Radą Seniorów i Klubem Wolontariusza przy III LO w Jeleniej Górze
– Wykład „Poszukiwanie zaginionej arki” w ramach „Senioraliów”

Cele:
– Twórcze wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych,
Zadania:
-Projekt „Mam Przyjaciół – Więcej Mogę” współfinansowany przez Miasto Jelenia Góra.

– Wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla osób go potrzebujących

– Organizacja zajęć komputerowych w ramach programu promowanego przez Prezydenta RP „Tydzień z Internetem”

Cele:

-Wspieranie inicjatyw promujących zatrudnienie i aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

– Propagowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości,

-Wspieranie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

Zadania:

–Projekt „Chłopska Droga Biznesu” współfinansowany przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, Gminę Andrychów i Narodowy Bank Polski.

Cele:
– Podnoszenie wiedzy fachowej członków Zarządu i Rady Fundacji.
Zadania:
– Udział członków Zarządu oraz Rady Fundacji w szkoleniach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,

– Udział w Wizycie Studyjnej pn. „An Answer to a Challenge: Innovation In Adult Education”

– Działania organizacyjno-administracyjne mające na celu właściwe funkcjonowanie Fundacji „Aktywni XXI”.

Cele:
– Wspieranie inicjatyw promujących zatrudnienie i aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
– Wspomaganie działalności wspólnot i społeczności  lokalnej,
Zadania:
– Udział członków Zarządu w gremium doradczym Prezydenta Miasta Jeleniej Góry podczas tworzenia Strategii Rozwoju Miasta,
– Udział Prezes Zarządu w Radzie Seniorów – organie doradczym Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
– Współpraca z organizacjami pozarządowymi istniejącymi na terenie miasta i regionu