Sprawozdanie za 2022 rok

Działania zrealizowane w 2022 roku

W roku 2022 Fundacja Aktywni XXI, realizowała następujące działania:

Działania na rzecz realizacji poszczególnych celów:

Cele: 
– Popularyzowanie, rozbudzanie i wspieranie rozwoju działalności kulturalnej, ochrony dziedzictwa historycznego i przyrodniczego oraz nauki i edukacji,
– Popularyzacja działalności prozdrowotnej, sportowej, rekreacyjnej oraz świadomości ekologicznej,
Zadania: 
– Prowadzenie Jeleniogórskiej Akademii III Wieku.

– Prowadzenie zajęć tanecznych dla seniorów w ramach projektu Erasmus + Dancefullness

– Warsztaty AID dla wolontariuszy

– Udział 6 osób w szkoleniu kadry w ramach projektów Erasmus +  Teatr życia.

– Udział słuchaczy Jeleniogórskiej Akademii III Wieku w Dniu Otwartego Notariatu w obszarze edukacja prawna

– Udział słuchaczy Jeleniogórskiej Akademii III Wieku w Warsztatach Empatii Historycznej

– Udział słuchaczy Jeleniogórskiej Akademii III Wieku w międzypokoleniowych igrzyskach sportowych „Spartakiada Papieska”

– Dzień Seniora w Teatrze Animacji

Cele: 
– Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Zadania: 
– Wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla osób go potrzebujących,

– Współpraca z Ośrodkiem Szkolno-wychowawczym OHP w Mysłakowicach – udział w warsztatach arteterapeutycznych.

Cele: 
– Promowanie i krzewienie idei wolontariatu,
– Wspieranie rozwoju kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami państw europejskich na rzecz integracji międzynarodowej,

Zadania: 

– Działania projektowe „Adult Inclusive Design”  wspólnie z Uniwersytetem Castilia la Mancha w Toledo – Cuenca, Uniwersytetem LUMSA w Rzymie i SYNTHESIS w Nikozji.

– przeprowadzenie warsztatów dla grupy seniorów mentorów wolontariatu

– utworzenie grupy aktywnych wolontariuszy – seniorów mentorów.  

– działania doradcze dla chętnych, pragnących wziąć udział w

międzynarodowych projektach,

– Nominacja Barbary Janic do ogólnopolskiej nagrody EDUInspirator

– Udział i prezentacja działań Fundacji w europejskiej konferencji 35 LAT ERASMUS w Brukseli (online).

– Ogólnopolskie Seminarium Dotyczące Włączenia i Różnorodności B. Janic zaprezentowała działania Fundacji na rzecz edukacji włączającej seniorów oraz przedstawiła realizowany projekt „Seniorzy w Akcji”

– Wolontariat seniorów w Fundacji APPACDM de Viseu (Portugalia) w ramach projektu „Seniorzy w Akcji”.

– Uczestnictwo w projektach międzynarodowych Erasmus+ KA1 i KA2:

„Teatr życia”

„Seniorzy w Akcji”

„SIDAL – Smartfon and Indernet in diferent aspect of live”

„Adult Inclusive Design”

„Dancefulness”

„TUS – Techniki Teatralne stosowane w aktywizacji seniorów”.  

Cele: 
– Twórcze wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych,

Zadania: 
– Wsparcie pedagogiczne i psychologiczne dla osób go potrzebujących

 – Prowadzenie Jeleniogórskiej Akademii III Wieku.

– Współpraca z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Mysłakowicach

– Udział seniorów w zajęciach edukacyjnych LUTE w Milazzo (Włochy) w ramach projektu „Seniorzy w Akcji”.

– Udział seniorów w warsztatach teatralnych o tematyce „Empatia” i „Komunikacja”

Cele:

-Wspieranie inicjatyw promujących zatrudnienie i aktywizację zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

– Propagowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości,

-Wspieranie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

Zadania:

– Konferencja upowszechniająca produkty intelektualne w ramach projektu Adult Inclusive Design.

– Przygotowanie produktów intelektualnych w ramach projektu Dancefulness

Cele:
– Podnoszenie wiedzy fachowej członków Zarządu i Rady Fundacji.

Zadania: 
– Udział członków Zarządu oraz Rady Fundacji w szkoleniach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,

– Działania organizacyjno-administracyjne mające na celu właściwe funkcjonowanie Fundacji „Aktywni XXI”.

– Udział w szkoleniu organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji dotyczącym zasad przygotowywania projektów międzynarodowych

– Udział w kursach teatralnych i pracy z wolontariuszami w ramach projektów KA1 i KA2–w ramach programu Erasmus+

Cele: 
– Wspomaganie działalności wspólnot i społeczności  lokalnej,

Zadania: 
– Współpraca z organizacjami pozarządowymi istniejącymi na terenie miasta i regionu (Pomocna Dłoń, Stowarzyszenie na rzecz Fair Trade)

– Prowadzenie fan page Jeleniogórskiej Akademii III Wieku na Facebook

– Prowadzenie fan page Fundacji na Facebook

– Prowadzenie strony www Fundacji